Projectes globalitzadors a l’ESO

Des de fa temps la metodologia del treball per projectes està present a les aules de l’ESO, en les diferents matèries i en el format del projecte interdisciplinari que es fa la setmana anterior a la Setmana Santa, així com al Treball de síntesi i al Projecte de recerca.

Enguany hem incorporat el projecte globalitzador amb una dedicació de dues hores consecutives setmanals a cadascun dels nivells.

El projecte de 1r d’ESO engloba música i anglès, el de 2n d’ESO matemàtiques i visual i plàstica, el de 3r matemàtiques i ciències socials i el de 4t d’ESO tecnologia, biologia i anglès (agrupament per àmbits).

L’alumnat treballa en equips de 3 o 4 membres del grup A i B.

Es parteix d’una situació d’aprenentatge i l’objectiu és la realització d’un o diversos productes finals. La intenció és fer-ne difusió a la comunitat (exposició dels pòsters, de les maquetes o dels objectes elaborats, assistència a la representació del musical…).

A l’inici de curs hem presentat a l’alumnat la programació del projecte globalitzador amb la informació de la metodologia i dels recursos que s’utilitzaran i  les competències específiques, les competències clau transversals i els criteris d’avaluació (indicant el percentatge del projecte dins de les matèries implicades).

Les competències clau transversals ( digital; personal, social i d’aprendre a aprendre; emprenedora; ciutadana) es desenvolupen amb els projectes globalitzadors.

Eines útils en el desenvolupament dels projectes són els sites, les rúbriques d’avaluació i el CoRubric, els qüestionaris utilitzant formularis, el diari d’aprenentatge…

Els alumnes aprenen a treballar en equip, a ser responsables amb el rol assumit dins l’equip; han de mostrar autonomia i iniciativa. L’alumne s’autoavalua i avalua els companys. El projecte globalitzador és una bona oportunitat d’aprenentatge.