Servei de Logopèdia

La logopèdia és la disciplina encarregada de la detecció, prevenció, avaluació i tractament dels trastorns verbals (parla, llenguatge oral i escrit), entre altres trastorns no verbals no vinculats a l’àmbit educatiu.

Dins l’escola Sant Nicolau, aquests són els àmbits d’actuació i objectius:

  • Garantir el servei a tots aquells alumnes que presentin qualsevol alteració o sospita en algun d’aquests àmbits per tal d’arribar al seu màxim potencial.
  • Afavorir el treball en xarxa família-escola-centre extern. La relació entre aquests pilars ens permetrà seguir un objectiu comú amb un benefici més gran per a l’alumnat.
  • Realitzar seguiments continuats a tots aquests alumnes per tal de valorar la correcta actuació i adaptació proposades.
  • Realitzar coordinacions continuades amb el departament d’orientació psicopedagògica i professorat per valorar possibles actuacions i propostes de millora envers aquests alumnes.
  • Coordinar el servei de l’escola amb els serveis externs que estigui rebent l’alumnat. La coordinació del servei intern i extern permetrà mantenir uns objectius comuns i més específics.
  • Comunicació constant amb la família per tal de poder advertir, informar i donar eines per aconseguir un objectiu comú.

Des de l’escola Sant Nicolau volem garantir que el suport i seguiment que es proporciona és el més adient. Un cop realitzada la valoració, si es detecta qualsevol alteració, ens posem en contacte amb la família i es proposa l’inici d’una intervenció en petit grup, un o dos cops per setmana dins l’horari acadèmic. En cas que es consideri adient, s’implementarà l’ús d’una llibreta viatgera (eina que ens facilita la comunicació amb la família de la feina que es realitza a l’escola i garanteix que des de casa es participa en aquests aprenentatges) i es suggeriran activitats esporàdiques de forma quinzenal o en període de vacances. En el cas d’observar dificultats rellevants en relació amb el seu nivell acadèmic, es recomana la derivació a un centre extern per treballar de forma addicional.

Confiem que aquest servei que s’ofereix des del Departament d’Orientació Psicopedagògic de l’escola us sigui d’utilitat.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *