Caldrà entregar la fitxa d’inscripció, full de protecció de dades i full SEPA per completar la inscripció

ESPORTS I CONTROL

Activitat per a nens i nenes de P5 d’Educació Infantil i 1r de Primària amb l’objectiu d’aconseguir una aproximació a les diferents pràctiques esportives.

> Desenvolupament de la psicomotricitat
> Pràctica de diferents esports: bàsquet, futbol, bàdminton, handbol, atletisme, etc.
> Participació en trobades esportives amb altres escoles
> A partir del mes de gener, participació en les Trobades de Bàsquet organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol
> Programació de continguts elaborada pels tècnics del Club Esportiu
Sant Nicolau.

Aquesta activitat té com a finalitat que, mitjançant la pràctica de diferents
esports, el nen/a desenvolupi la psicomotricitat, la coordinació i el
control del cos en general.

 HORARI
Dilluns i/o dimecres de 17:45h a 18:45h
Dimarts i/o dijous de 17:45h a 18:45h
EDATS
Per als alumnes de P5 i 1r de primària
PREU
1 dia: 100€/trimestre
2 dies: 165€/trimestre
3 o 4 dies: 200€/trimestre

APUNTA'T ARA I NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!

Dades mèdiques a tenir en compte? No

Em comprometo a venir a la Secretaria de l'escola i omplir degudament el formulari de dades mèdiques.

Informació relativa a la Protecció de dades de caràcter personal (RGPD 2016/679)

 
Acceptat i conforme íntegrament

L'alumne autoritza les dades d'aquesta fitxa (només en cas d'alumnes majors de 14 anys)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU (facilita la següent informació sobre Protecció de Dades):

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123, c/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal derivades de tramitar la participació del menor en les activitats extraescolars sol.licitades.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que l’interessat atorga en aquest document, així com pel compliment d’una obligació legal, si és el cas.

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

DRETS: Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les,així com limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili c/ del Jardí, 72-80 - 08202 Sabadell (Barcelona) o a través del següent correu electrònic: secretaria@santnicolau.com
L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats per a les quals han estat recollides.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de tramitar la inscripció de l’alumne/a.

La Fundació Sant Nicolau us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la meva signatura manifesto la meva conformitat amb el contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals i les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic