LES TEVES ACTIVITATS

Caldrà entregar la fitxa d’inscripció, full de protecció de dades i full SEPA per completar la inscripció

Enfocat als nens/es de 2n de Primària. Tant per a alumnes que venen de cursar Iniciació Esportiva, com per als que es volen iniciar en la pràctica del bàsquet, us proposem l’Escola de Bàsquet, on realitzaran entre dos i tres entrenaments setmanals i jugaran partits en l’àrea del Vallès i rodalia amb una periodicitat d’un dissabte de cada tres setmanes aproximadament.

Ideal per fer els teus primers passos com a jugador de bàsquet federat amb el Club Esportiu Sant Nicolau. Benvinguts al LAU BASKETBALL!

 HORARI
Equips masculins:
Dilluns, dimecres i divendres 17:45 – 19:00h
Equips femenins:
Dimarts, dijous i divendres 17:45 – 19:00h
EDATS
Per als alumnes de 2n de Primària.
PREU
171€/Trimestre

APUNTA'T ARA I NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!

Dades mèdiques a tenir en compte? No

Em comprometo a venir a la Secretaria de l'escola i omplir degudament el formulari de dades mèdiques.

*Tipus d'arxius permesos: pdf o jpg. Mida màxima del fitxer: 1MB

Informació relativa a la Protecció de dades de caràcter personal (RGPD 2016/679)

 
Acceptat i conforme íntegrament

L'alumne autoritza les dades d'aquesta fitxa (només en cas d'alumnes majors de 14 anys)

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU (facilita la següent informació sobre Protecció de Dades:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123,
C/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal de tramitar la participació del menor a les activitats esportives sol·licitades.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga en aquest document, així com pel compliment d’una obligació legal, en el seu cas.

DESTINATARIS: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

DRETS: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili C/ del Jardí, 72-80 - 08202 Sabadell (Barcelona) o a través del següent correu electrònic secretaria@santnicolau.com
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de tramitar d’inscripció del alumne/a.

La Fundació Sant Nicolau l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la meva acceptació manifesto la meva conformitat amb el seu contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals i les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.

Autorització relativa als menors: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren

Per altre banda, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Tenint en compte el que s’estableix amb anterioritat sobre protecció de dades la direcció d’aquesta entitat demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable.
En aquest sentit, el pare/ mare i/o tutor de l’alumne autoritza a la Fundació Sant Nicolau a:

Publicar imatges de les activitats d’extraescolars que organitzem, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació propis (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments i, si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.

Publicar imatges de les activitats d’extraescolar s que organitza la FUNDACIÓ, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació de l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per l’Escola, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments i, si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic