LES TEVES ACTIVITATS

Caldrà entregar la fitxa d’inscripció, full de protecció de dades i full SEPA per completar la inscripció

El bàsquet és una de les raons de ser de la secció esportiva de l’Escola Sant Nicolau. El Club Esportiu Sant Nicolau s’ha fet un nom a nivell català en bàsquet de formació, apostant per una filosofi a que compagina diversió, aprenentatge i competició des de ben petits, i dotant els nens i nenes de bases motrius i coordinatives mitjançant d’activitats lúdiques.

Després de l’etapa d’Escola de Bàsquet i Mini Bàsquet, per als més grans, a partir de 1r d’ESO, us oferim la possibilitat d’entrenar-vos i jugar amb nosaltres. Disposem de gairebé 30 equips de bàsquet de totes les categories per poder gaudir d’aquest esport d’una manera lúdica, esportiva i sobretot apassionant.

Els nostres entrenadors són professionals formats per la Federació Catalana de Basquetbol, i en els últims anys ens hem convertit en referents en categories de base per la formació individual i col·lectiva dels nostres jugadors, sota el guiatge dels Coordinadors i la Direcció Tècnica.

Per a totes les edats, masculí i femení:

> Bàsquet 1: De 1r a 4t d’ ESO – Preu: 176€
> Bàsquet 2: De 1r a 2n de Batxillerat – Preu: 192
> Bàsquet 2: Sots21 a SÈNIOR – Preu: 192€

Per a totes les edats, masculí i femení:

> Nivell A – Preu: 31
> Interterritorial – Preu: 52
> Preferent – Preu: 67€

*Les quotes i els plusos de competició es cobraran en tres quotes trimestrals, en funció de la categoria en què jugui l’equip.
*Per a inscripcions, dubtes i preus, consulteu a basquet@cesantnicolau.com
*També podeu deixar les vostres dades i contactarem amb vosaltres per oferir-vos les millors propostes.

APUNTA'T ARA I NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!

Dades mèdiques a tenir en compte? No

Em comprometo a venir a la Secretaria de l'escola i omplir degudament el formulari de dades mèdiques.

*Tipus d'arxius permesos: pdf o jpg. Mida màxima del fitxer: 1MB

Informació relativa a la Protecció de dades de caràcter personal (RGPD 2016/679)

 
Acceptat i conforme íntegrament

L'alumne autoritza les dades d'aquesta fitxa (només en cas d'alumnes majors de 14 anys)

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU (facilita la següent informació sobre Protecció de Dades:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123,
C/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal de tramitar la participació del menor a les activitats esportives sol·licitades.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga en aquest document, així com pel compliment d’una obligació legal, en el seu cas.

DESTINATARIS: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

DRETS: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili C/ del Jardí, 72-80 - 08202 Sabadell (Barcelona) o a través del següent correu electrònic secretaria@santnicolau.com
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de tramitar d’inscripció del alumne/a.

La Fundació Sant Nicolau l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la meva acceptació manifesto la meva conformitat amb el seu contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals i les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.

Autorització relativa als menors: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren

Per altre banda, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Tenint en compte el que s’estableix amb anterioritat sobre protecció de dades la direcció d’aquesta entitat demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable.
En aquest sentit, el pare/ mare i/o tutor de l’alumne autoritza a la Fundació Sant Nicolau a:

Publicar imatges de les activitats d’extraescolars que organitzem, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació propis (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments i, si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.

Publicar imatges de les activitats d’extraescolar s que organitza la FUNDACIÓ, en què pot aparèixer el vostre fill/a en espais de comunicació de l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per l’Escola, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments i, si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic